logo



აქვათერაპია ფიზიკური თერაპიის ერთ-ერთი ფორმაა და გულისხმობს მკურნალობას და ვარჯიშებს, რომლებიც ტარდება წყალში – ფიზიკური რეაბილიტაციის, ზოგადი გაჯანსაღებისა და სხვა თერაპიული სარგებლის მიღების მიზნით.
მდგომარეობები, რომელთა დროს შეიძლება გამოყენებულ იქნას აქვათერაპია, მოიცავს:
• ნევროლოგიურ დარღვევებს;
• ცერებრულ დამბლას და სხვა ნეირომოტორულ დარღვევებს;
• აუტიზმს და ნეიროგანვითარების სხვა დარღვევებს;
სხვა სახის შესაძლებლობის შეზღუდვას ბავშვებში;
• ზურგის ტკივილს;
• ძვალ-კუნთოვან ტკივილს;
• პოსტოპერაციულ ორთოპედიულ რეაბილიტაციას;
• ნაწოლებს და სხვ.
☀თერაპიული ვარჯიშები შეიძლება შესრულდეს როგორც წყლის ზედაპირზე ცურვის, ასევე სხეულის წყალში ნაწილობრივი ან მთლიანი ჩაშვების მდგომარეობაში. ჩვეულებრივ, ბავშვთან, რომელიც იღებს მკურნალობას თერაპიულ აუზში, მუდმივად იმყოფება კვალიფიციური აქვათერაპისტი.
☀რეაბილიტაცია ფოკუსირებას ახდენს ფიზიკური ფუნქციის გაუმჯობესებაზე, რომელიც შეიძლება ასოცირდებოდეს რაიმე დაავადებასთან, ტრავმასთან ან შესაძლებლობათა შეზღუდვასთან.
☀აქვათერაპია ერთ-ერთი საუკეთესო გარემოა ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვისათვის მისი ფიზიკური ფუნქციის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით მათთვის ვისაც არ შეუძლია დამოუკიდებლად გადაადგილება.
☀წყალს სხეული გადაჰყავს ცურვის მდგომარეობაში, რაც აადვილებს აერობული და ანაერობული ვარჯიშების შესრულებას და ხდის მათ უფრო ეფექტურს და უსაფრთხოს. გარდა ამისა, თბილი წყალი დადებით თერაპიულ გავლენას ახდენს კუნთების, სახსრებისა და მყესების სპასტიურობით (დაჭიმულობით) გამოწვეულ ტკივილზე.
აქვათერაპია მიზნად ისახავს:
• ფიზიკური ფუნქციის გაუმჯობესებას;
• ფიზიკური კონტროლის განვითარებას და შენარჩუნებას;
• ფსიქოლოგიური სტატუსის/აზროვნების არეალის გაფართოებას და გაუმჯობესებას;
• თვითშეფასებისა და თავდაჯერებულობის ამაღლებას;
• დამოუკიდებლობის გაძლიერებას და სიცოცხლის ხარისხის ამაღლებას.
აქვათერაპია ასევე მოწოდებულია როგორც აუტიზმისა და აუტისტური სპექტრის დარღვევების მართვის ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტური თერაპია – ბავშვის სიცოცხლის ხარისხისა და პროდუქტიულობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით.
კარგად შერჩეული სპეციფიკური აქტივობების მეშვეობით ბავშვი უკეთესად აღიქვამს საკუთარ სხეულს, კონტურებს, ზომებს… ბავშვი თვითონ არეგულირებს ძალას, რომელიც მან უნდა გამოიყენოს რაიმე ამოცანის შესრულებისას ან თამაშისას, რაც აუმჯობესებს პოზას, ბალანსს, კოორდინაციას.
სოციალური უნარ-ჩვევების განვითარებაში აუტიზმის მქონე ბავშვს შეიძლება დაეხმაროს ჯგუფური თერაპია. ჯგუფური თერაპიის დროს ბავშვები მუშაობენ თერაპისტებთან და სხვა ბავშვებთან ერთად. სწავლობენ ურთიერთობას სხვა ბავშვებთან, უზიარებენ ერთმანეთს სათამაშოებს და სავარჯიშო აღჭურვილობას. ერთობლივი და შეჯიბრებითი თამაშის გამოცდილება ეხმარება ბავშვს განავითაროს საკუთარი მენტალური დამოკიდებულება მოვლენებისადმი და აძლიერებს მის თვითდაჯერებულობას.
კლინიცისტები აღნიშნავენ თვალით (მხედველობითი) კონტაქტის არსებით გაუმჯობესებას აუტიზმის მქონე ბავშვებში აქვათერაპიის დროს და შემდეგ.
აქვათერაპია ფოკუსირებას ახდენს თამაშზე დაფუძნებულ ფუნქციურ მოძრაობებზე და ეხმარება ბავშვს ყურადღებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესებაში.
ინდივიდუალური აქვათერაპიის ღირებულება შეადგენს: 1 სთ 37 ლარი. ( თერაპევტს ბავშვის მოწესრიგებაში დახმარებას უწევს ასისტენტი )
ჯგუფური აქვათერაპიის შემთხვევაში 1 თ-ის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს. ( ჯგუფში ბავშვების რაოდენობაა არაუმეტეს 5 ) ( თერაპევტს ბავშვის მოწესრიგებაში დახმარებას უწევს ასისტენტი )
ადგილები შეზღუდულია, სურვილის შემთხვევაში აუცილებელია წინასწარ ჩაწერა თერაპიაზე.
დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მითითებულ ნომერზე, ან მოგვწეროთ ცენტრის მაილზე.
info@ndc.ge
(+995 32) 252 78 89
(+995 568) 01 33 99

ბავშვის განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი მეტყველების კომპონენტს უკავია. მეტყველება და აზროვნება მჭიდროდაა დაკავშირებული ერთმანეთთან.

ენა ადამიანს ეხმარება გამოხატოს საკუთარი აზრი. მეტყველება გულისხმობს ადამიანის უნარს, ერთის მხრივ, გამოხატოს საკუთარი ფიქრები და მეორეს მხრივ, მოისმინოს და აღიქვას სხვისი საუბარი. ამ კრიტერიუმების მიხედვით მეტყველებას ყოფენ რეცეპტულ მეტყველებად (რაესმის) და ექსპრესიულ (რისი თქმა შეუძლია) მეტყველებად.

რეცეპტული მეტყველება გულისხმობს თუ რამდენად ზუსტად შეუძლია ბავშვს გაგონილის ზუსტად შესრულება. მაგალითად, დასახელებული საგნის მოტანა, ტაშის დაკვრა მითითებაზე და ა.შ.

ექსპრესიული მეტყველება მოიცავს ბავშვის უნარს სიტყვიერად გამოხატოს სხვადასხვა შინაარსი. ბავშვი იწყებს ღუღუნს, ტიტინს, სიტყვების და ფრაზების წარმოთქმას. თანდათან ბავშვი სულ უფრო მეტ სიტყვას იყენებს საუბრის დროს, აგებს რთულ გრამატიკულ და სინტაქსურ კონსტრუქციებს, ეუფლება გაბმულ მეტყველებას.

ბავშვის განვითარების სტადიებთან ერთად იცვლება მისი მეტყველების განვითარების დონე.

0 დან 1 წლამდე ბავშვი ადარებს ერთმანეთს საგნებს, ეძებს მსგავსებასა და განსხვავებას, აფასებს მოვლენებს. ბავშვი საგნებზე ინფორმაციას დაკვირვების, ცდისა და შეცდომის გზით იღებს. ამ ასაკში ბავშვს შეუძლია მოსმენა და მოსმენილის მნიშვნელობის გაგება (რეცეპტული მეტყველება).

1 დან 3 წლამდე ბავშვს შეუძლია მოსმენა და მოსმენილის მნიშვნელობის გაგება. ბავშვი იყენებს სიტყვებს და ჟესტიკულაციას თავისი აზრების გამოსახატავად და საუბრობს გამართულად.

5 დან 6 წლამდე ბავშვს შეუძლია მოსმენა და მოსმენილის გაგება. ბავშვი იყენებს სიტყვებს და ჟესტიკულაციას თავისი აზრების გამოსახატავად და საუბრობს გამართულად. ბავშვს აქვს უნარი სამეტყველო ნაკადში გამოყოს ბგერები და სიტყვები (ფონოლოგია).

ამ კრიტერიუმების განსასაზღვრად არსებობს ინდიკატორები, რაც საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ რამდენად შეესაბამება ნორმას ბავშვის მეტყველების განვითარების დონე.

ეს ინდიკატორი შეიძლება იყოს ბავშვის მიერ წარმოთქმული სიტყვების რაოდენობა, რეაქცია დაძახებაზე და ა.შ.

info@ndc.ge
(+995 32) 252 78 89
(+995 568) 01 33 99

ოკუპაციური თერაპია ხელს უწყობს ადამიანის მონაწილეობას მისთვის მნიშვნელოვან საქმიანობებში. სიტყვა ოკუპაცია, იგივე საქმიანობა გულისხმობს და მოიცავს აქტივობებს, რომლებსაც ვასრულებთ ყოველდღიურად.

ოკუპაციური თერაპია ბავშვებთან მუშაობის დროს მიმართულია პროდუქტიული უნარების (მაგ: წინასასკოლო და სასკოლო აქტივობები), კრეატიული/დასვენების უნარების (მაგ: თამაში) და თვითმოვლის უნარების განვითარების ხელშეწყობაზე. ასევე მოიცავს გარემოს (მაგ: სახლი, ბაღი, სკოლა და ა.შ) შეფასებას და მორგებას, დამხმარე საშუალებების მორგებას, ზოგჯერ დამზადებას და რეკომენდაციებს მათი სწორად გამოყენებასთან დაკავშირებით. ბავშვთან დასახული მიზნის მისაღწევად, ოკუპაციური თერაპევტი აქტიურად თანამშრომლობს ბავშვის ოჯახის წევრებთან.

დღეს ვისაუბრებთ რამდენიმე ბაზისურ რეკომენდაციებზე, რომლების გამოყენებაც მნიშვნელოვანია ბავშვთან მუშაობის პროცესში:

➊ ადრეული ჩარევა და ბავშვის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა – პრობლემის ადრეული ამოცნობა, პროფესიონალის დახმარება და ჩარევა უმნიშვნელოვანესია ბავშვის განვითარების ხელშესაწყობად. სასურველია, რომ ადრეულ ეტაპზევე მისცეთ ბავშვს მეტი დამოუკიდებლობა სხვადასხვა აქტივობის შესრულების დროს (მაგ: კვება, ჩაცმა/გახდა და ა.შ) და განსაზღვროთ თქვენი დახმარების დონე. ნუ განახორციელებთ აქტივობას ბავშვის მაგივრად და საჭიროების შემთხვევაში პროცესში ჩაერიეთ მინიმალურად;

➋ ბავშვის სხეულის „სწორი“ პოზის უზრუნველყოფა სხვადასხვა აქტივობების განხორციელების დროს – ნებისმიერ აქტივობაში ჩართულობის დროს, ყურადღება მიაქციეთ ბავშვის სხეულის პოზას. მაგალითად: ჯდომის დროს დააკვირდით აქვს თუ არა თავი და ტანი ვერტიკალურად აღმართული და ხომ არ არის მოხრილი, ზის თუ არა სკამის საზურგეზე მიყრდნობილი და ხომ არ არის დარჩენილი თავისუფალი სივრცე ბავშვის ზურგსა და სკამის საზურგეს შორის. ასევე დააკვირდით აქვს თუ არა ფეხები იატაკზე მყარად დაყრდნობილი;

➌ დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარების განვითარება – ყურადღება გაამახვილეთ და დაიწყეთ მუშაობა ბავშვს დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარების განვითარებაზე. მაგალითად ასწავლეთ ტანსაცმლის ჩაცმა/გახდა, ტელეფონის მოხმარება, ფულის გამოყენება, ტრანსპორტით გადაადგილება და ა.შ. თავდაპირველად იმუშავეთ მხოლოდ ერთ-ერთ მათგანზე ან მის ნაწილზე. მაგალითად ჩაცმა/გახდაზე მუშაობის დროს, ჯერ ასწავლეთ ტანსაცმლის წინა და უკანა მხარის გარჩევა, შემდეგ შესაკვრელების შეკვრა/გახსნა და ასე თანმიმდევრულად;

➍ გამოიყენეთ თამაშის აქტივობა სხვადასხვა უნარების გასავითარებლად – დღის განმავლობაში ჩართეთ ისეთ აქტივობებში, რომლებიც მისთვის სასიამოვნო/სასურველია და ასევე მიმართული იქნება სხვადასხვა უნარების განვითარებაზე. მაგალითად მსხვილი მოტორული უნარების გასავითარებლად ათამაშეთ სათამაშო მოედანზე, სადაც შეძლებს ჩამოსრიალებას, გვირაბში გაძრომას, კიბეზე ასვლა/ჩამოსვლას, საქანელის გამოყენებას და ა.შ.

ასევე ნატიფი მოტორული უნარების გასავითარებლად გამოიყენეთ შემდეგი აქტივობები: ძერწვა, ქვიშით ან სხვადასხვა პროდუქტებით (წიწიბურა, ბრინჯი, ლობიო) თამაში, პირამიდის/კუბიკების აწყობა, ფურცლების დახევა, ერთად მოგროვება და მიზანში სროლა და ა.შ.